Statuten

De Vereniging bestaat uit effectieve leden en aangesloten leden.

De effectieve leden krijgen deze benoeming op beslissing van de raad van bestuur, vanwege hun bijdrage tot de werking van de vereniging. Zij zijn de enige aangestelden bij de algemene vergadering, deze wordt geleid door de Voorzitter van de beheerraad, die de meeste machtiging heeft voor wat betreft beheer en handeling.

De beheerraad bestaat uit drie tot twaalf effectieve leden. Hij beschikt over de meest uitgebreide machtiging inzake het beheer en de werkingvan de Vereniging.

Hij benoemt in zijn schoot een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Het dagelijks beheer van de Vereniging wordt waargenomen door een afgevaardigdbeheerder benoemd door de beheerraad.

De Vereniging handelt vooral dankzij de middelen afkomstig uit de bijdragen van haar leden en haar sponsors, vervolledigd door een toelage van de federale overheidsdienst van Buitenlandse Zaken.

Een medewerkingsovereenkomst met het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika heeft haar de mogelijkheid geboden mee te werken aan de tentoonstelling in 2005 “ Het geheugen van Congo, de koloniale tijd “ doorhet ter beschikking stellen van uittreksels van audiovisuele getuigenissen, met een colloquium over het territoriaal beheeren door een peilings-debat over de tentoonstelling.

De computer-videotheek met de audiovisuele opnames en de samengebrachte opgeslagen documenten wordt toevertrouwd aan het Museum, daar ter beschikking gesteld aan toekomstige onderzoekers en de media.

Een nauwe samenwerking wordt onderhouden met de zustervereniging Afrikagetuigenissen,gestartop 27 maart 2004.

Mémoires du Congo en Afrikagetuigenissen zijn betrokken bij de KBUOL “Koninklijke Unie voor de Overzeese Landen” en een twintigtal andere verenigingen van oud-kolonialen.

De Vereniging zorgt voor vertoningen van door haar audiovisuele opnames en films over Congo en Ruanda-Urundi, en dit ten gunste van haar leden en medestanders. Een driemaandelijks tijdschrift geeft aan op welke datums deze vertoningen gebeuren alsooknieuws over lopende en geplandegebeurtenissen.

Link naar Voorstelling